DANH MỤC QUỸ ĐẦU TƯ MẠO HIỂM(Venture Capital)

https://medium.com/@mrbenhades/danh-m%E1%BB%A5c-qu%E1%BB%B9-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0-m%E1%BA%A1o-hi%E1%BB%83m-venture-capital-21222784e546

Về cơ bản, các công ty đầu tư mạo hiểm là những nhà đầu tư dài hạn cung cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp để đổi lấy vốn chủ sở hữu hoặc…

Continue reading on Medium »