Phân tích thị trường Defi theo sóng ngắn

https://medium.com/@gialoccnc1/ph%C3%A2n-t%C3%ADch-th%E1%BB%8B-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-defi-theo-s%C3%B3ng-ng%E1%BA%AFn-be4d97be23d2

Phân tích quy tắc giao dịch đầu tư ngắn hạn với Layer1, Layer2 hoặc DeFi sẽ theo sau
Như đã biết Bitcoin giảm một nửa vào năm 2012; 2016…

Continue reading on Medium »